Texas Czech Heritage Month

A Celebration of Texas Czech Heritage Month

This panel program will address story of the Czechs who came to Texas as early as 1851 and their incredible influences on Texas past, present, and future. 

Wednesday, October 27, 2021
2:00 PM - 3:30 PM
Virtual via Zoom

History of the Texas, Czechoslovak, and Czech Heritage

The Texas Legislature declared the month of October as “Czech Heritage Month” in 1999. The month of October typically brings many festivals throughout the State of Texas to celebrate and honor the heritage of this state’s Czech descendants.

October 28 marks the date when the first independent Czechoslovak state was founded after World War I from territories that were previously part of the Austro-Hungarian Empire. President Tomáš G. Masaryk became the leader of a state that was based on President Woodrow Wilson’s 14 points, especially the principle of self-determination.  Czechoslovakia became one of Europe’s first successful multi-party parliamentary democracies, and it was stable enough to withstand the international depression of the 1930s.

Although Czechoslovakia no longer exists today, Czechs and Slovaks continue to view October 28 as the day of their national founding. There are over one million people living in all areas of Texas and all walks of life who can claim Czech heritage.  They take great pride in sharing with the rest of the state their contributions in the areas of art, music, literature, food, folklore, and many other fine customs that are part of Texas’ rich diverse culture.  These Czech as well as descendants of Slovak and Silesian people who today make up the present Czech and Slovak Republics are renowned for their exemplary work ethics and love of democracy and have established standards of excellence as both private and public citizens to whom all can aspire recognition.

Coat of arms with national motto "Pravda vítězí" (Truth prevails) and leaves of linden tree.

Panel: Czech Influences on Texas

This program will address story of the Czechs who came to Texas as early as 1851 and their incredible influences on Texas past, present, and future. 

All program participants are highly encouraged to review the comprehensive overview of prepared by the Texas State Historical Association at:
https://www.tshaonline.org/handbook/entries/czechs

Wednesday, October 27, 2021
2:00 PM - 3:30 PM
Virtual via Zoom

Panelist

Photo of Brian Vanicek

Brian Vanicek

Expand All Content
 • Consul General Brian Vanicek is a second-generation Texan of Czech-Moravian ancestry. 

  A 1983 graduate of the University of Texas at Austin, Brian has worked for more than 35 years in financial services and currently serves as President and CEO of SPJST. Organized in 1897 by Texas pioneers of Czech descent, SPJST provides its 40,000 members with the financial security of fraternal life insurance complemented by a family program that imparts the cherished traditions of the Czech culture. 

  Brian received the Czernin Palace Bronze Memorial Medal from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic in 2010 for significant contributions in preserving and promoting relations between the Czech Republic and the United States of America and was designated Honorary Consul of the Czech Republic for the State of Texas in 2014. 

  As Consul, Brian has assisted in facilitating multiple trade visits to Texas by Czech Ministry officials and business representatives.  Additionally, he has assisted the Embassy of the Czech Republic with disaster relief efforts in West, Texas following the fertilizer plant explosion in 2013 and worked with Embassy officials on Hurricane Harvey relief efforts benefitting the city of La Grange, Texas in 2017. 

  Brian serves as an Advisor to the American Friends of the Czech Republic and as a director of the Czech Educational Foundation of Texas, Texas Czech Heritage and Cultural Center in La Grange, Czech Center Museum Houston and the Czech Heritage Museum and Genealogical Center of Temple. 

  Brian and his wife, Joan, have been married for 34 years, enjoy entertaining and have two grown children, Stephanie and Samuel.

Photo of Ed Janecka

Ed Janecka

 • Judge Ed Janecka was born in Dubina, Texas in 1946.  He learned to speak Czech before he did English.  He attended the local schools and has two bachelor degrees from Sam Houston State University.  He is married to his wife Margie.  They have five children and six grandchildren.  He is a Vietnam Veteran. 

  He became Fayette County Judge in 1991 and served for 28 years.  During his tenure there were many accomplishments.  Some include bringing a Junior College to Fayette County, and also a VA clinic.  He created a county wide recycling program and animal shelter.  He also was a driving force to renovate the Fayette County Courthouse. 

  He was instrumental in bringing the Czech Heritage and Cultural Center to Fayette County.  He conceived and implemented the restoring of Saints Cyril & Methodius Catholic Church in Dubina which is one of the famous Texas “painted churches.” 

  Judge Janecka has always been interested in history and is proud of his Czech heritage.  He has written extensively on Fayette County history and in particular, Czech history. 

Photo of Dr. Joseph A. Kotarba

Dr. Joseph A. Kotarba

 • Dr. Joseph A. Kotarba is Professor of Sociology at Texas State University, where he serves as Director of the “Music Across the Course of Life Project.” 

  Dr. Kotarba also serves as Medical Sociologist and Ethnographer at the Institute for Translational Sciences at the University of Texas Medical Branch-Galveston. 

  He received his doctorate from the University of California-San Diego. 

  Dr. Kotarba’s forthcoming book is “Music Across the Course of Life” (Routledge Press, 2021). 

  He resides in Woodcreek, Texas with his wife, Polly, and likes to spend his free time in his vegetable garden.       

Photo of Dr. Joseph Baar Topinka

Dr. Joseph Baar Topinka

 • JOSEPH BAAR TOPINKA is an Associate Professor of Practice in the School of Health Administration at Texas State University. 

  He holds a Bachelor of Arts from the University of Illinois at Champaign-Urbana; a Juris Doctor from Northern Illinois University; a Master of Business Administration from Saint Martin's University in Lacey, Washington; a Master of Laws, Military Law, United States Army Judge Advocate General’s School, Charlottesville, Virginia; a Master of Health Administration from Chapman University in Orange, California; and a Master of Laws, Health Law, Loyola University Chicago. 

  He has published or co-published many works over the last ten years including Just Judy, A Citizen and Leader for Illinois, about his late Mother, Judy Baar Topinka, a noteworthy journalist, politician, and Czechoslovak advocate in Illinois. The book addresses civics, leadership, and love of heritage.

České vlivy na Texas, Oslavy Měsíce českého dědictví v Texasu

Měsíc říjen obvykle přináší po celém Texasu mnoho festivalů na oslavu a uctění dědictví českých potomků. 28. říjen je také datem, kdy byl po první světové válce založen první samostatný československý stát z území, která byla dříve součástí Rakousko-Uherska. Prezident Tomáš G. Masaryk se stal vůdcem státu, který byl založen na 14 bodech prezidenta Woodrowa Wilsona, zejména na principu sebeurčení. Československo se stalo jednou z prvních úspěšných vícestranných parlamentních demokracií v Evropě a bylo dostatečně stabilní, aby odolalo mezinárodní krizi 30. let. Přestože Československo dnes již neexistuje, Češi a Slováci nadále vnímají 28. říjen jako den svého národního založení.

 V celém Texasu žije více než milion lidí, kteří se mohou hlásit k českému dědictví. Jsou velmi hrdí na to, že mohou se zbytkem Texasu sdílet své příspěvky v oblasti umění, hudby, literatury, jídla, folklóru a mnoha dalších zvyků, které jsou součástí bohaté a rozmanité kultury Texasu. Tito čeští potomci stejně jako potomci slovenského a slezského lidu, kteří dnes tvoří současnou Českou a Slovenskou republiku, jsou známí svou příkladnou pracovní etikou a láskou k demokracii a vytvořili standardy znamenitosti jako soukromí i veřejní občané, kterým všichni mohou aspirovat uznání.

Texaský zákonodárný sbor vyhlásil v roce 1999 měsíc říjen „Měsícem českého dědictví“. Tento program se bude věnovat příběhu Čechů, kteří přišli do Texasu již v roce 1851, a jejich neuvěřitelným vlivům na minulost, současnost a budoucnost Texasu. Panel bude tvořit generální konzul Brian Vanicek, soudce Eddie Janecka a Dr. Joseph Kotarba. Moderátorem panelu bude Joseph Baar Topinka.

HONORALNI KONZUL BRIAN VANÍČEK je Texasan druhé generace česko-moravského původu. Brian, absolvent Texaské univerzity v Austinu z roku 1983, pracoval více než 35 let ve finančních službách a v současnosti působí jako prezident a generální ředitel SPJST. Zorganizovaný v roce 1897 texaskými průkopníky českého původu, SPJST poskytuje svým 40 000 členům finanční zabezpečení bratrského životního pojištění doplněné o rodinný program, který předává ceněné tradice české kultury. Brian obdržel v roce 2010 bronzovou pamětní medaili Černínského paláce od Ministerstva zahraničních věcí České republiky za významné zásluhy o zachování a propagaci vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a byl jmenován honorárním konzulem České republiky pro stát of Texas v roce 2014. Brian jako konzul pomáhal při zprostředkování několika obchodních návštěv v Texasu mezi úředníky českého ministerstva a obchodních zástupců. Kromě toho pomáhal Velvyslanectví České republiky s úsilím o pomoc při katastrofách ve městě West v Texasu po výbuchu továrny na hnojiva v roce 2013 a spolupracoval s úředníky velvyslanectví na pomoci po hurikánu Harvey ve a zasaženému městu La Grange v Texasu v roce 2017. Brian slouží jako poradce Amerických přátel České republiky a jako ředitel České vzdělávací nadace v Texasu.

SOUDCE ED JANECKA se narodil v Dubině v Texasu v roce 1946. Naučil se mluvit česky dříve než anglicky. Navštěvoval místní školy a má dva bakalářské tituly ze Sam Houston State University. Je ženatý a jeho manželka se jmenuje Margie. Mají pět dětí a šest vnoučat. Je  veteránem z vietnamské války. V roce 1991 se stal soudcem okresu Fayette a sloužil 28 let. Za jeho působení bylo dosaženo mnoha úspěchů. Některé zahrnují uvedení Junior College do Fayette County a také VA kliniky. Vytvořil celokrajský recyklační program a útulek pro zvířata. Byl také hnací silou k renovaci soudní budovy v Fayette County. Pomohl přinést České dědictví a kulturní centrum do Fayette County. Vymyslel a zrealizoval obnovu katolického kostela svatého Cyrila a Metoděje v Dubině, který je jedním ze slavných texaských „malovaných kostelů“. Soudce Janečka se vždy zajímal o historii a je hrdý na svůj český původ. Rozsáhle psal o historii Fayette County a zejména o české historii.

DR JOSEPH A. KOTARBA je profesorem sociologie na Texas State University-San Marcos, kde působí jako ředitel projektu „Music Across the Course of Life Project“. Dr. Kotarba také slouží jako lékařský sociolog a etnograf v Institutu pro translační vědy na lékařské pobočce Galvestonské univerzity v Texasu. Doktorát získal na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Připravovaná kniha Dr. Kotarby má název „Music Across the Course of Life“ (Routledge Press, 2021). Se svou ženou Polly bydlí ve Woodcreek v Texasu a svůj volný čas rád tráví na své zeleninové zahrádce.

JOSEPH BAAR TOPINKA je docentem praxe na School of Health Administration na Texas State University. Je držitelem bakalářského titulu z University of Illinois v Champaign-Urbana; doktor práv z Northern Illinois University; MBA ze Saint Martin's University v Lacey, Washington; magistr práv, Vojenské právo, United States Army Judge General's Advocate School, Charlottesville, Virginie; magistr zdravotnické správy z Chapman University v Orange v Kalifornii; a magistr práv, Zdravotní právo, z  Loyola University v Chicagu. Za posledních deset let publikoval nebo spoluvydával mnoho děl, včetně Just Judy, Občan a vůdce pro Illinois, o jeho zesnulé matce Judy Baar Topince, pozoruhodné novinářce, političce a československé obhájkyni v Illinois. Kniha se zabývá občanskou naukou, vedením a láskou k dědictví.

Členové panelu a Texas State University Office of Diversity and Inclusion doporučují všem účastníkům programu prostudovat si komplexní přehled vypracovaný Texas State Historical Association na https://www.tshaonline.org/handbook/entries/czechs.